O edukacji Archive

Jeżeli chcesz wywołać jasne i trwałe wyobrażenie, uprawiaj u ucznia patrzenie tak zewnętrzne jak wewnętrzne; nie zarzucaj go okazami i obrazami, aby się wzajemnie nie zacierały; nie pokazuj obrazów i okazów, których równocześnie nie objaśniasz; nie rozwieszaj w sali szkolnej i korytarzach szkoły obrazów, które mają służyć do nauki

Read More...

Do wywołania poglądu czynności nie wystarczają plastyczne i ilustracyjne środki. Tu nauczyciel sam musi malować słowami i roztaczać przed duchowymi oczami duchowy obraz. Ćwiczenie poglądu czynności wymaga pewnej sztuki, której nauczyciel od razu nie nabywa, lecz w której się musi wprawiać. Zwykle początkujący nauczyciele w pierwszej bezradności uczą zbyt

Read More...

Im żywiej jakaś postać zarysowuje się w jego umyśle, tern ściślejszy jest związek między nią a wyobrażeniami i tern zrozumialszymi stają się te wyobrażenia. Obraz, do którego przyczepiają się wyobrażenia pochodzące z nauki, trwa w umyśle nieraz przez całe życie. Korzystnym jest z tego powodu oglądanie pomników, które odnośna

Read More...

Dostarczanie młodzieży książek do czytania należy do właściwej nauki. Nie wypada więc wyboru ich zostawić upodobaniu młodzieży, lecz trzeba jej wprost pewne książki polecać i podsuwać. W zbiorowej nauce biblioteka należy do sali szkolnej, czyli każda klasa powinna mieć osobną, dobraną, biblioteczkę. Zarządzać nią powinien nauczyciel, który uczy najwięcej

Read More...

Do ćwiczenia poglądowego pod względem miejsca służą mapy ścienne, atlasy, plany sytuacyjne, których dostarczają księgarnie, albo które uczniowie sami z polecenia nauczyciela wykonywają. Jeżeli miejscowość jaką można ilustrować za pomocą obrazu lub fotografii, nie trzeba tym środkiem pogardzać. T. zw. widokówki rozpowszechniają obecnie znajomość miejscowości nawet z zapadłych okolic.

Read More...

Można się pod tym względem powołać na słowa Horacego: „myśleć porządnie jest źródłem oraz zasadą dobrego zawżdy pisania”, Uczeń, któremu przez szereg lat naukę języków i historii ilustrowano sposobem poglądowym, przyzwyczaja się dla własnego uspokojenia do popierania nauki poglądem i, chociaż nie zawsze używać będzie ołówka i okazów dla

Read More...

Dla materialnej strony wykształcenia może być rzeczą obojętną, czy uczeń wie dokładnie, jak wyglądały machiny oblężnicze, których używał Cezar w swych wojnach, tym więcej, że i nowoczesny człowiek wykształcony może się obejść bez dokładniejszej znajomości nowoczesnych armat lub haubic, albo, z jakich części składało się uzbrojenie średniowiecznego rycerza. Daleko

Read More...

Pogląd jest tak dalece podstawą interesu w nauce geografii, że nawet pogląd jednostronny tj. pogląd tylko ze strony nauczyciela już podnosi interes geograficznego nauczania. Każdy bowiem nauczyciel geografii czuje, że mniejsze wywoływa zainteresowanie u młodzieży, jeżeli w wykładzie reprodukuje uczniom obraz, który sobie sam utworzył na mocy opisu tylko

Read More...

Początków nauki geografii powinno się, przynajmniej o ile się tyczą ogólnych pojęć oro- i hydrograficznych, udzielać nie w sali szkolnej, ale pod gołym niebem, przez wycieczki za miasto. Zrozumienie, co są cztery strony świata, horyzont, góry, doliny, wyżyny, niże, źródła, rzeki, jeziora, stawy, pokłady geologiczne itp., daje najlepiej obserwowanie

Read More...

Niechże więc na korytarzach wiszą obrazy służące do ozdoby, które bez szkody mogą się opatrzeć. Obrazy służące do nauki należą do zbioru środków naukowych i tamże powinny być przechowywane, używać zaś ich należy tylko wtedy, kiedy są potrzebne do poparcia nauki. Zwykłe postępowanie jest to, że się równocześnie przedmiot

Read More...